Tresoar hat 52 fotoportretten fan Fryske skriuwers en oaren út de Fryske literatuer publisearre. De foto’s binne begjin fan dit jier makke troch Haye Bijlstra en foarmje in oanfolling op de Frysk literêre byldkolleksje fan Tresoar. Under oaren Janny van der Molen, Jan Minno Rozendal, Janneke de Boer en Skelte Braaksma binne foar it earst portrettearre. It doel is om faker sa’n searje portretfoto’s te meitsjen. De portretfoto’s binne te sjen op de literatuerside Sirkwy.frl.

Tresoar is it kennis- en dokumintaasjesintrum as it giet om de Fryske literatuer. De biblioteek hat in bewarfunksje foar alle Frysktalige útjeften en alles dat mei literatuer te krijen hat. Neist printe boeken giet it om in grutte samling letterkundige dokuminten, lykas orizjinele hânskriften fan boeken, brievesamlingen fan skriuwers, knipselmappen, bio- en bibliografyen, foto's, film- en lûdopnamen.

It sichtber meitsjen fan dy kolleksje en de ferhalen fan de Fryske literatuer is ien fan de taken fan Tresoar. Dat wurdt dien troch bygelyks de literatuerskiednis Salang’t de beam bloeit dy’t yn 2018 yn fjouwer talen ferskynde en troch útstallingen, lykas oer de skriuwer Waling Dykstra (1821-1914) fan ’t hjerst yn OBE. Dêrneist wurdt de literatuer digitaal presintearre yn apps en op websiden. It portaal foar de Fryske literatuer is Sirkwy.frl, dêr’t ynformaasje op te finen is oer skriuwers, boeken en literêre prizen.

De literêre kolleksje, sawol fysyk as digitaal, wurdt ûnder oare brûkt troch learlingen of studinten dy’t in wurkstik meitsje moatte, mar bygelyks ek troch minsken dy’t in teaterstik oer in skriuwer út harren doarp meitsje of troch wittenskippers dy’t biografysk ûndersyk dogge. In foarbyld fan dat lêste is de biografy dy’t skreaun wurdt oer Tony Feitsma (1928-2009).

Op Sirkwy is ek ynformaasje oer literêre kursussen te finen, want neist dokumintearjen wurket Tresoar yn oparbeidzjen mei partners ek oan in ferbreding fan it literêre klimaat yn Fryslân. Tresoar organisearret kursussen en eveneminten dy’t de produksje fan literatuer stimulearje en der foar soargje dat de kennis oer en de wearde fan de Fryske literatuer oerdroegen wurdt.

De portretfoto’s binne mei boarnefermelding (Tresoar, Haye Bijlstra) troch elkenien te brûken ûnder de lisinsje fan Creative Commons. Foar de swierdere bestannen of mear ynformaasje kin kontakt opnommen wurde mei de redaksje fan Sirkwy: Dit e-mailadres wurdt befeilige tsjin spambots. JavaScript moat ynskeakele wêze om it te besjen..

De 52 portrettearren binne: 

Joke Scheffer
Lida Dykstra
Douwe de Bildt
Janneke Spoelstra
Louw Dykstra
Gooitzen Monsma
Beart Oosterhaven
Nyk de Vries
Meindert Bylsma
Riemkje Pitstra
Skelte Braaksma
Arjan Hut

Marijn Molema
Baukje Zijlstra
Harm Woelinga
Gerrit Hoekstra
Pieter Breuker
Martsje de Jong
Willem Winters
Willem Verf
Machiel Braaksma
Willem Visser

Willem Schoorstra
Janny van der Molen
Jannie van der Kloet
Karen Bies
Janke Zijlstra-Nicolai
Nelly Jongsma-de Jong
Janneke de Boer
Sietse de Vries
Eize de Boer
Philippus Breuker

Baukje Wytsma
Jan Popkema
Manuëla Köster
Dolf Verroen
Bouke Oldenhof
Siebren Dyk
André Looijenga
Jetske Bilker
Sjoerd Bottema
Romke Toering

Sigrid Kingma
Geert Nauta
Jikke Olivier
Jan Minno Rozendal
Robert Seton
Wytze Brandsma
Gerard de Jong
Mirjam van Houten
Bonne Speerstra
Jaap Veenstra