Lêst fan keuzestress? Fan ûnbeantwurde begearte of wurkwalging? Fan social media-wurgens of in brutsen hert? Ljouwert City of Literature en De Culturele Apotheek biede help by dizze en oare deistige krupsjes!

Kom nei de lunchlêzing fan Mira Feticu op 16 maart nei it ynrinsprekoere foar in koart mar ynkringend konsult en diel dyn soargen. Dan ûntfangst fuortendaliks in persoanlik boekeresept op maat, ynklusyf de júste dosearing, it bêste tiidstip fan ynnimmen en eventuele bywurkingen. It sprekoere by Tresoar duorret fan 13:30 oant 16:00 oere en it boekeresept is fergees. Komst net nei de lunchlêzing mar wolst wol in persoanlik boekeresept? Ek dan bist wolkom op it sprekoere.

Sjoch foar mear ynformaasje op www.leeuwardencityofliterature.nl/fy/agenda.

It sprekoere is yn literêr kafee De Gouden Leeuw yn Tresoar.