Utjouwerij HotSum skriuwt in priisfraach út foar it bêste, net earder publisearre, Frysktalige reisferhaal. Foar de winner leit in jildbedrach fan 1500,- euro klear. It winnende ferhaal wurdt mei oare ynstjoerde (selektearre) ferhalen begjin 2020 yn de bondel Under oaren publisearre.

Lês mear...

Ek yn 2019 wurdt yn Brussel Transpoesie organisearre, it Europeeske Poëzyfestival.

Foar de twadde kear is dêr in Fryske dichter oanwêzich, nammentlik Elmar Kuiper. Hy sil 26 septimber optrede wannear’t it de Europeeske Dei fan ’e Talen is, tusken 24 oare talen út Europa. Fierder organisearret Transpoesie foarstellings yn septimber en oktober.

Lês mear...

Op freed 26 april is de skriuwersarke op De Feanhoop wer iepensteld foar skriuwers. Dit jier sille fiif skriuwers in skoftke ferbliuwe yn de arke dy't earder teheard hat oan Rink van der Velde. Dêrneist presintearren de skriuwers fan ferline jier it wurk dat se yn de arke skreaun hiene.

Lês mear...