Polityk moetet Literatuer

In moanne foardat de provinsjale ferkiezings plakfine grypt It Skriuwersboun de kânsoan om in jûn te organisearjen mei fiif listlûkers om sa mei-inoar yn petear te kommen. Yn it kultuerbelied dat krektlyn ferskynde, is de literatuer behoarlik oan ’e krapperein kommen. Om dy reden wolle wy de politisy de skientme fan ’e literatuer meijaan en harren fergje om dat mei te nimmen yn harren beliedsplannen.
Ommers, wat is de Fryske taal sûnder in bloeiende literatuer?
 
Op 14 febrewaris, Falentynsdei, ferwolkommet it Skriuwersboun jimme om 18:30 oere mei sop en bôle yn Tresoar (Bûterhoeke 1, Ljouwert) en om 19:30 oere set it program útein. Elkenien is wolkom en tagong is fergees. Mei it each op de ketering wol graach opjaan foar 7 febrewaris by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Lês mear...

Moanne fan it Fryske Boek
De moanne fan it Fryske boek fynt plak fan 2 o/m 31 maart.  De moanne wurdt iepene mei it “Frysk boekebal” op 2 maart om 20.00 oere yn Neushoorn.

It Kadoboek ‘Rosmos ’is skreaun troch Willem Schoorstra.

De Moanne fan it Fryske boek wurdt organisearre troch Boeken fan Fryslân.

Tsead Bruinja is ‘Dichter des Vaderlands’ 2019-2020

Tsead Bruinja is de nije dichter des Vaderlands. De 44-jierrige Fryske Amsterdammer nimt de titel oer fan Ester Naomi Perquin, dy’t de ôfrûne twa jier it amt beklaaide. Bruinja, de sânde ‘Dichter des Vaderlands’, waard keazen troch in beneamingskommisje fan kenners en dichters. Hy sil de kommende twa jier gedichten skriuwe by nasjonale barrens en optrede as ambassadeur fan de poëzij.

Lês mear...

Fjouwer Fryske dichters op toernee troch Denemarken

De Fryske dichters Cornelis van der Wal, Elmar Kuiper, Syds Wiersma en Geart Tigchelaar sille yn de wike fan 11-17 maart nei it Deenske Aarhus. Hja sille dêr optrede en oersette, mar benammen mei nij wurk te set. It plan is om yn ’e mande mei Deenske dichters te kommen ta in twatalige dichtbondel dy’t meidertiid by Utjouwerij Hispel útjûn wurdt.

Lês mear...