Hjirûnder folget in list fan alle priiswinners nei 2013.

Foar priiswinners 2013 en earder: sjoch Myn sang is fan it âlde hûs

Mear achtergrûnynformaasje oer de Rely Jorritsmapriis

Priiswinners 2022

Fersen
'Wy bin' klaai' - Edwin de Groot (Aldehaske)
‘Vox Celeste’ - Fedde Dijkstra (Ljouwert)
'Biografy' - Elmar Kuiper (Jorwert)
'In Winter' - Minne Velstra (Ljouwert)

Ferhalen
'De Dûns' - Wilco Berga (Harns)
'De sjongende ridder' - Sjoerd Bottema (Weidum)
'Skaakles' - Sipke de Schiffart (Ljouwert)
'Scapa Flow' - Geert Nauta (Wergea)

Sjuery
Rianne Blokzijl, Beart Oosterhaven en Oene Spoelstra

Sjueryferslach 2022
Sietse de Vries, LC 04-10-2022

Ynstjoeringen
Fersen 42:, ferhalen: 32

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Priiswinners 2021

Fersen
'Ferlosboartsje' - Elmar Kuiper (Jorwert)
'It healsliten aureooltsje' - Fedde Dijkstra (Ljouwert)
'It waad' - Sytse Jansma (Harns)

Ferhalen
'In frjemde fûgel' - Elmar Kuiper (Jorwert)
'Crossroads' - Gerrit Hoekstra (Winsum)
'Op frijersfuotten' - Bregtje Sijtsma (Aviemore)

Sjuery
Inge Heslinga, Rianne Blokzijl en Beart Oosterhaven

Sjueryferslach 2021

Ynstjoeringen
Fersen: 63, ferhalen: 34

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Priiswinners 2020

Fersen
'It famke' - Syds Wiersma (Ljouwert)

Ferhalen
'Ni Hao' - Elmar Kuiper (Jorwert)
'Total Loss' - Sjoerd Bottema (Weidum)

Sjuery
Douwe Kootstra, Inge Heslinga en Rianne Blokzijl

Sjueryferslach 2020

Ynstjoeringen
Fersen: 56, ferhalen: 32

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Priiswinners 2019

Fersen
'Sleau mei lok' - Jetske Bilker (Achlum)
'Wy kinne...' - Henk Nijp (Mantgum)
'Ik miende' - Remco Kuiper (Goutum)

Ferhalen
'Ik doch it foar dy' - Elmar Kuiper (Jorwert)
'Kimboeëwij' - Geert Nauta (Wergea)

Sjuery
Karen Bies en Douwe Kootstra, Inge Heslinga

Sjueryferslach 2019

Ynstjoeringen
Fersen: 56, ferhalen: 25

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Priiswinners 2018

Fersen
'Kintsugi foar in diggelbast' - Paul van Dijk (Warkum)
'Sa as di wynd fan dae vlkenum waait' - Edwin de Groot (Aldehaske)

Ferhalen
'In bysûndere moeting' - Sipke de Schiffart (Ljouwert)
'It weagjen fan de see' - Lomme Schokker (Hillegom)
'De ereksje fan in oar' - Koos Tiemersma (Drachten)

Sjuery
Tryntsje van der Steege, Karen Bies en Douwe Kootstra

Sjueryferslach 2018

Ynstjoeringen
Fersen: 36, ferhalen: 27

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Priiswinners 2017

Fersen
'Lepus europaeus' - Anny de Vries (Easternijtsjerk)
'Opgean' - Arjan Hut (Ljouwert)
'Foarhinne trof ik by de seedyk in goede stoel' - Edwin de Groot (Aldehaske)
'De brêge' - André Looijenga (Grins)
'Drachtsterbrêge' - Erik Betten (Dronryp)

Ferhalen
'Genede, in soarte fan bûgjen' - Geert Nauta (Wergea)
'Hofkesjonge' - Trevor Scarse (Grins)
'Guggem' - Lida Dykstra (De Knipe)
'Dû smearlap' - Geart Tigchelaar (Ljouwert)
'De oanhâldende gearspanning fan idioaten' - Lomme Schokker (Hillegom)

Sjuery
Jacobus Q. Smink, Tryntsje van der Steege en Karen Bies

Ynstjoeringen
Fersen: 48, ferhalen: 39

Prizejild
fers €1000, ferhaal €1000

Junior Rely 2017

Gedichten
'Hast tsjuster' - Line Hut (Ljouwert)
'Snie falt yn flokjes nei ûnder' - Marije Rijpma (Itens)

Ferhalen
'Ik wol dy net kwyt' - Yael Pieterson (Drachten)
'Myn meunsters yn myn hûs' - Idwerd de Graaf (Ljouwert)
'Minsken en bisten' - Mike van der Veen (Sint Anne)

Sjuery
Erica Bergema, Thys Wadman en Anneke van der Werf

Ynstjoeringen

Yn totaal 14

Prizejild
Yn totaal €475

Priiswinners 2016


Fersen
‘Etude yn ’e rein’ – Paul van Dijk, Warkum
‘Ofskie’ – Johannes Dijkman, Noardburgum
‘De bosk’ – Pieteke de Boer, Wommels
‘It rinfermogen fan in net útiten kwestje’– Edwin de Groot, Aldehaske
‘Tún’ – Henk Nijp, Mantgum

Ferhalen
‘De ûnwittende’ – Koos Tiemersma, Drachten
‘Nacht’ – Baukje Zijlstra, Arnhem
‘Wat resistint is’ – Janneke Spoelstra, Alde Leie
‘It geheim fan in goed houlik’– Sipke de Schiffart, Ljouwert.

Sjuery
Ulke Brolsma (foarsitter), Jacobus Q. Smink en Tryntsje van der Steege

Ynstjoeringen
Fersen: 20 , ferhalen: 10

Prizejild
fers €200, ferhaal €800


Junior Rely 2016

Fersen
‘In gedicht oer in tún’ – Tjitske van der Meer, Mantgum. Earste priis.
‘Grutte mem’ – Bo de Haan, Kollumersweach. Twadde priis.
‘Maitiid’ – Laura Mulder, Siegerswâld. Tredde priis.

Proaza
‘De wat nuvere tsjoendersfluit’ – Beitske Nieboer, Snits. Earste priis.

Sjuery
Erica Bergema, Thys Wadman en jeugdsjuerylid Anneke van der Werf.

Ynstjoeringen
Gedichten: 6, Ferhalen: 2

Prizejild
Yn totaal €500

Priisútrikking beide prizen
Sneon 1 oktober 2016

Parseberjochten
Rely Jorritsmapriis 2016


Priiswinners 2015

Fersen
‘It geheim fan de âlde bern’ – Akke Brouwer
‘Kom der noch mar ris om; in ûnbedoarne prins op in kleurfêst wyt hynder’ – Edwin de Groot
‘De stêd, in sang’ – Ate Grypstra
‘Wûnderdokter’ – Auck Peanstra.
‘In wykein as dit’ – Janneke Spoelstra

Ferhalen
‘Hûnen’ – Jelle Bangma.
‘Monolooch út it pakhûs’ – Eppie Dam
‘Superjûn’ – Gerrit Hoekstra
‘In stjer, in planeet’ – Koos Tiemersma
‘Oer it hynder’ – Baukje Zijlstra

Sjuery
Jacobus Q. Smink, Ulke Brolsma en Marga Claus (foarsitter).

Ynstjoeringen
54 fersen, 28 ferhalen

Prizejild
fers €200, ferhaal €800,


Junior Rely 2015

Poëzij
1e priis ‘Gatsjepanne' – Tjerk Jan Atsma, Eastermar
2e priis ‘Sinne, see en sân’ – Corrien Tolsma, Eksmoarre
3e priis 'Tûzen gljinsterende triennen' – Froukje Mensonides, Skettens
oanfiterpriis ‘Bikkel' – Jasper Avontuur, Winsum

Proaza
1e priis 'Ôfskied' – Doenja Payer, Drachten
2e priis 'Stedsjes op besite' – Grady Slagman, Skettens
oanfiterpriis ‘Kontakt’ – Jeljer Westra, Lollum
oanfiterpriis foar ‘Gedochjes fan de mier en de oplossing fan de mol' – Abe Sligting, Makkum

Sjuery
Erica Bergema, Thys Wadman, Anneke van der Werf (jeugdlid sjuery)

Prizejild
yn totaal €500

Ynstjoeringen
krapoan 75 yn totaal

Priisútrikkingen
sneon 3 oktober, 14.00 oere, Doarpshûs Weidum

Parseberjochten
Rely Jorritsmapriis 2015
Junior Rely 2015

* * *

Priiswinners 2014

Fers
‘Wat opdage’ – Marije Roorda

Ferhalen
‘Flinteraikes’ – Lida Dykstra
‘Oer wurd en dea’ – Simen de Jong
‘Animaasjeknyn’ – Geert Nauta
‘Nea besite’ – Forina van der Zee

Sjuery
Ulke Brolsma, Marga Claus en Edwin de Groot (foarsitter).

Ynstjoeringen
14 fersen, 13 ferhalen

Prizejild
fers €200, ferhaal €800, blyk fan wurdearring €100


Junior Rely

Poëzij
1ste priis ‘Jo’ – Roelof Kooistra, Kûbaard
2de priis ‘Myn earste tút’ – Ilse Duisterhout, Warkum
2de priis ‘Dreamen’ – Yvanka Visser, Boalsert
oanfiterpriis ‘De maitiid’ – Hester de Haan, Winsum

Proaza
1ste priis ‘Sinne’ – Berber Tiemersma, Frjentsjer
2de priis ‘Wyld’ – Anneke van der Werf, Kûbaard
oanfiterpriis ‘Seesiik’ – Jannita van der Veer, Winsum

Sjuery
Erica Bergema, Thys Wadman, Anneke Smid (jeugdsjuery)

Prizejild
yn totaal €500

Ynstjoeringen
krapoan 90 yn totaal

Priisútrikkingen
sneon 20 septimber 2014, tsjerke fan Bears

Parseberjochten:
Rely Jorritsmapriisfraach 2014
Rely Junior 2014


* * * *

Priiswinners 2013 en earder: Sjoch pdf Myn sang is fan it âlde hûs

Parseberjocht
Rely Jorritsmapriisfraach en Rely Junior 2013


[pleatst 23.08.2016]