De fiif nominearre boeken foar de Rink van der Veldepriis 2014 binne yn alfabetyske folchoarder fan auteur


Leo Popma – As gong dêr in oar

as gong der in oar 2013


Freddy Scheltema – De keet fan Annawâld

de keet van annawald 2012


Sipke de Schiffart – Wat it is om bang te wêzen

wat is is om bang te wezen 2012


Steven Sterk – De midden en de beide einen

de midden en de beide eienen 2012


Ale S. van Zandbergen – Littenser merke

littenser merke 2013

 

De nominaasje binne hjoed bekendmakke troch de gemeente Drachten/Smellingerlân.

De Rink van der Veldepriis is in twajierlikse priis foar oarspronklik en nij proaza yn it Frysk of yn ien fan de Fryske streektalen, sawol romans as koarte ferhalen, de literêre genres dy’t Rink van der Velde beoefene.
De sjuery bestiet dizze kear út Tessa Blaauw, Tryntsje van der Steege en Forina van der Zee. De priisútrikking is op woansdei 19 febrewaris de middeis om fjouwer oere yn it gemeentehûs fan Drachten. Dan sil de winner bekendmakke wurde.

De Rink van der Veldepriis
De sjueryleden 2014

Fraachpetearen troch Hedwig Terpstra yn Breeduit, wyklikse ynformaasjekrante fan de gemeente Smellingerlân
Steven Sterk
Leo Popma
Freddy Scheltema
Sipke de Schiffart
Ale S. van Zandbergen

Sjoch ek Doeke Sijens, 'Wa wint de Rink van der Veldepriis 2014?', LC 14-02-2014

[pleatst 07.01.2014 / 30.01.2014/14-02-2014]