In petear mei Piter Boersma by syn 75e jierdei. Troch Hein Jaap Hilarides.

3

Ik sjoch
Om myn punt te meitsjen, foldocht ritueel XXIII miskien better as foarbyld.

ik sjoch

ik sjoch nei wat blau
is nei wat grien is
ik sjoch nei wat wyt
nei wat swart is ik
sjoch nei wat read is

ik sjoch de himel
ik sjoch de greiden
ik sjoch twa swannen
ik sjoch de modder
bloed út ’e wûne

Lês mear...

In petear mei Piter Boersma by syn 75e jierdei. Troch Hein Jaap Hilarides.

2

In omslach
Piter hat yn syn skriuwerskip in omslach makke fan it hyper-realisme nei it realisme mei absurde fantasyen. Op in stuit lies hy boeken fan Richard Brautigan. Dy Amerikaanske auteur skriuwt fragmintarysk, enoarm fantasyryk en net realistysk. Just op dat fragmintaryske sloech Piter oan. Hy koe al noait rjocht in ferhaal fan begjin ta ein lêze. Boppedat hold hy fan kollaazje-achtige ferhalen, en dat wie presys sa’t Brautigan skreau.
‘Binnen dat fragmintaryske wie it foar my makliker om oare dingen yn myn wurk te bringen, lykas de fantasy, de mearke-eleminten en it absurdisme.’
Dy ynfloed kaam dúdlik by Brautigan wei. Yn de Fryske literatuer wie der net ien dy’t dat sa skreau.

Lês mear...

In petear mei Piter Boersma by syn 75e jierdei. Troch Hein Jaap Hilarides.

1

Je binne drekst thús by Piter Boersma yn Loenen aan de Vecht. It hûs fan Piter en syn frou Jeltsje Venema sjocht der hast krekt sa út as yn Wiuwert. De fertroude keunstwurken hingje oan de muorre. Seis jier wenje se no yn it âlde doarp oan de bochtige Vecht. Dêrfoar hawwe se hiel lang yn Wiuwert en in skoftsje yn Hitsum en Ljouwert wenne. Piter komt út Warten, it doarp dat yn syn earste ferhalebondel toaniel is fan in pear ferhalen, en dêrnei út en troch yn syn wurk weromkomt.
Ik soe allegear fragen stelle oer syn Piter syn achtergrûn: oer syn famylje, it doarp dêr’t er berne is, syn skoaltiid en oplieding ensafuorthinne. Ek it wurk op de Fryske Akademy, de bern en de pakesizzers hie ik it oer hawwe wollen. De measte ûnderwerpen komme wol op it aljemint, mar koart en sydlings. Us petear giet fan it ien yn it oar. As ik letter weromryd nei hûs, tink ik by mysels, ik koe hast wol in skoftke yn in boek fan Piter taholden hawwe. Sa besjoen soenen man en wurk gearfalle.

Lês mear...

Yn 2022 is Piter Boersma 75 jier wurden. Foar dy gelegenheid hat Hein Jaap Hilarides it wurk fan Boersma lêzen en in fraachpetear mei him holden. De fraach is oft it wurk en libben fan Boersma gearfalle of net. Wat is bygelyks de ynfloed fan de bernetiid yn syn boeken? Yn it fraachpetear seit de skriuwer dat er op dit stuit dwaande is mei in boek oer Warten, it doarp dêr't er hikke en tein is. Autobiografysk miskien, mar de werklikheid wurdt yn dat boek goed oprutsen. Yn dit nije dossier skriuwt Hein Jaap Hilarides oer it libben en wurk fan Piter Boersma, mei as titel 'Paradoksen'.