Geboren: 09-04-1945, Oosterbierum
Overleden: 21-07-2005, Goutum

Leven en werk

Jan Pieter Janzen werd in Oosterbierum geboren, waar hij ook opgroeide. Na de Rijks HBS in Harlingen studeerde hij geschiedenis in Groningen.

Tijdens zijn studie kwamen zijn journalistieke en organisatorische talenten al naar voren. Hij was mede-oprichter van Groniek, het tijdschrift van de Groninger historici en schreef ook geregeld in Der Clercke Cronike, het algemeen Groninger studentenweekblad. Hoewel zijn opleiding gericht was op het onderwijs, kreeg hij na zijn afstuderen een staffunctie bij de Fryske Kultuerried. Door zijn werk bij de Kultuerried kreeg hij ook contacten in de Fries-literaire wereld en raakte zo betrokken bij het organiseren van de eerste ‘boeke-sutelaksje’ in 1972.

Na een paar jaar met name werkzaam te zijn geweest op het organisatorische vlak, begon hij zijn vak, Geschiedenis, te missen en werd leraar geschiedenis en later ook maatschappijleer, aan de Stedelijke Scholengemeenschap Leeuwarden (SSG). Na enkele fusies werd de school uiteindelijk onderdeel van het Piter Jelles College. Toen het SSG in 1993 25 jaar bestond, was Janzen schrijver en had hij de eindredactie van het jubileumboek, Maar binnen heerst een warme en dynamische sfeer, dat de school werd aangeboden. Janzen is 31 jaar aan de school verbonden geweest, bij zijn afscheid bood hij zijn collega’s het boekje  Het is mooi geweest aan, een bundeltje met een verzameling stukken van zijn hand.

Jan Pieter Janzen had al in zijn HBS-tijd belangstelling voor literatuur, en het fenomeen boek in het bijzonder. Zijn interesse in de Friese literatuur werd versterkt in de tijd dat hij bij de Kultuerried werkte, hij nam toen een abonnement op alle Friese tijdschriften uit die tijd. Hij verwonderde zich over het grote verschil in kwaliteit die deze bladen leverden. Al vrij snel leverde hij zelf bijdragen in de vorm van interviews met schrijvers die waren gestopt met schrijven; de stukken, die hij samen met Gryt van Duinen maakte, verschenen in Alternatyf. In datzelfde blad kreeg hij onder pseudoniem D.E. Mus een rubriek met de naam Stikken en brokken, hij schreef daarin nieuwtjes en aardigheden uit de wereld van kunst en cultuur. Later kreeg hij een soortgelijke rubriek in maandblad De Strikel, het blad dat hem al gauw vroeg om in de redactie plaats te nemen. Janzen heeft van 1974 tot 1990 deel uitgemaakt van de redactie van De Strikel.

Hoewel jpj, zoals hij zijn stukken vaak ondertekende, in de Fries-literaire wereld een belangrijke rol speelde, als ‘chroniqueur’ en ‘aanjager’, heeft hij zelf nooit de behoefte gehad om een bijdrage aan de literatuur te leveren, anders dan het stimuleren van anderen om te schrijven. Wel heeft hij een grote verscheidenheid aan bijdragen geleverd aan de bladen waar hij deel uitmaakte van de redactie. Een verzameling van die stukken en stukjes is bij elkaar gebracht in de bundel En gjin ein  (2001). Janzen was in 1996 bij de redactie van Trotwaer  gekomen, enige tijd later werd hij eindredacteur van dat blad. Door zijn inbreng werd Trotwaer  van alleen een literair blad een tijdschrift met een bredere opzet, er kwamen actuele en commentaargevende stukken in te staan. In 2002 werd Trotwaer, als literair katern, onderdeel van een algemeen cultureel maandblad, dat onder de titel De Moanne verscheen.

Janzen is ook jarenlang redactieschrijver van De Vrije Fries geweest,  het wetenschappelijk jaarboek van het Friesch Genootschap. Daarnaast was hij verscheidene keren voorzitter op de weekenden van It Skriuwersboun op Kortehemmen en is het verschillende keren forumleider of presentator geweest op literaire avonden. Hij was bestuurslid van It Skriuwersboun, van de Stichting It Fryske Boek en van de Stichting FLMD (Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum) en was jurylid van literaire prijzen, o.a. van de Gysbert Japicxspriis.

Werk

Diversen
1984: Boekje iepen - It Fryske boek 1934-1984 (mei Freark Dam)
1993: Maar binnen heerst een warme en dynamische sfeer : Stedelijke Scholengemeenschap Leeuwarden, 1968-1993
1997: Noem het erotisch - fiifentweintich jier foar de klasse
2001: En gjin ein - stikken en stikjes, 1972-2000

Meer informatie
Jaarboek van de Nederlandse maatschappij voor de letterkunde 2002
Wikipedy

©Tresoar, 01-05-2019