Berne: 25-03-1890, eastermar
FerSTOARN: 13-11-1918, LJOUWERT

Libben en wurk

Meint Hylkes Bottema (skreau ûnder it pseudonym Marten Baersma) waard berne yn Eastermar as soan fan in bakker. Dêr, yn dat doarp tusken twa marren, groeide er op. Nei syn skoalletiid waard er timmerfeint, troch selsstúdzje wurke er him op ta boukundich tekener en opsichter. Yn de mobilisaasje fan 1914-1918 lei er in skoft as ordonnâns-fytser mei de fjirde divisy fan it fjildleger yn Noardbrabân. Doe’t syn tsjinsttid derop siet, yn 1917,  krige er yn Ljouwert in beneaming as boukundich tekener. In jier letter, op 13 novimber 1918, kaam er dêr te ferstjerren oan de Spaanske gryp.

Lês mear...

Berne: 14-03-1955, Smelbrêge

Libben en wurk

Jelle Bangma is berne yn Snits, hy groeide op yn Smelbrêge (by Wâldsein). Oan Pabo De Him yn Snits folge er de oplieding ta ûnderwizer. Dêrnei gyng er yn tsjinst, hy kaam by de marine en joech dêr ingelske les oan matroazen. Nei syn tsjinsttiid sollisitearre er tegearre mei syn frou, dy’t ek yn it ûnderwiis wurke, nei in baan oan in legere skoalle op Curaçao.

Lês mear...

Berne: 02-05-1934, De Grinzer Pein

Libben en wurk

Hindrik Jeens Baron waard berne yn De Grinzer Pein (Opende) as middelste yn in grifformearde húshâlding, twa jonges, trije famkes. Heit Jeen en mem Afke hiene in lyts boerespul mei in foeraazjehannel derby. Heit wie in man fan jinsels ûntwikkelje, muzyk en mienskipssin.

Lês mear...