Berne: 23-07-1864, De Pein
Ferstoarn: 11-03-1905, Jelsum

Libben en wurk

Jan Linses van der Burg wie in boer en dichter. Hy is foaral bekend as skriuwer fan it liet It Heitelân

Jan Linses van der Burg waard berne yn de De Pein yn 1864 as soan fan Linze Sjirks van der Burg en Baukje Jans de Boer, mar is grutbrocht op wat no de Van der Burgpleats yn Jelsum is. Hy wie in broer fan Steatelid Sjirk Linses van der Burg, dy't ek bestjoerder fan it Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse wie. Jan Linses van der Burg wie dichter fan ienfâldige, tagonklike folkspoëzy. Hy skreau de tekst foar it liet It Heitelân. It liet waard muzikaal stipe troch J. Lindeman.
Van der Burg syn wurk ferskynde in de selskipstydskriften Forjit my net en Swanneblommen.

WURK

Publikaasjes

1898: Foardrachten: 'Pier en Oeke', 'De spylman'
1909: It brilloftsboekje 

©Tresoar, 02-03-2021