Berne: 18-10-1946, Ljouwert
Ferstoarn: 09-09-2011, Snits

Libben en wurk

Binne Lútsen Boarnstra [offisjeel Boonstra] is in telch út in âld skipperslaach fan Aldeboarn. Syn heit wie, sûnt trije ieuwen, de earste yn de famylje dy’t net skipper waard, mar it ûnderwiis yn gie. Koart foar de oarloch gie de famylje Boonstra, heit, mem en trije bern, nei Yndonsië omdat yn Nederlân gjin baan yn it ûnderwiis te finen wie.

Lês mear...