Berne: 11-07-1947, Warten

Libben en wurk

Piter Ymkes Josef Boersma is berne op 11 july 1947 yn Warten. Hy folge de rooms-katolike ûnderwizersoplieding yn Stienwikerwâld en joech dêrnei sân jier les oan de Bonifatius-skoalle yn Ljouwert. Sûnt maaie 1977 makket er diel út fan de wurdboekstêf fan de Fryske Akademy. Hy ferfolge de stúdzje en helle de middelbere akten Frysk A en B.

Lês mear...

Berne: 10-06-1949, Koehoal

Libben en wurk

Neeltsje Bonnema is berne op 10 juny 1949 op Koehoal. Dêr, tichteby de seedyk yn it noardwesten fan Fryslân, is se ek opgroeid. Se hat neidat se de kappersfakskoalle ôfmakke hie inkelde jierren wurke as kapster, mar omdat se in sterke driuw hie nei mear kennis, lange jierren alderhande ferskillende opliedingen en kursussen folge. Ien dêrfan wie in stúdzje Frysk, se hat de Fryske akte helle en dêrnei tweintich jier kursussen Frysk foar de Afûk fersoarge. Bonnema wurket no yn in boekhannel te Frjentsjer.

Lês mear...

Berne: 04-08-1945, De Rottefalle
Ferstoarn: 04-04-2018, ljouwert

Libben en wurk

Joop Boomsma waard krekt nei de oarloch, op 4 augustus 1945, berne te Rottevalle. Doe't er fjouwer jier wie ferhuze de famylje Boomsma nei Surhústerfean. Dêr, yn de Wâlden, is Joop opgroeid en hat er op skoalle sitten. Al op de legere skoalle wist Joop Boomsma dat er letter ûnderwizer wurde woe, dêryn ynspirearre troch syn grutte foarbyld, master Lourens van der Leij, dêr't er in pear jier by yn de klasse sitten hie.

Lês mear...

Berne: 07-03-1907, Nyegea
FerSTOARN: 09-06-1943, Leens

Libben en wurk

Yke Reinders Boonstra (Yke Reinders Boarnstra), berne op 7 maart 1907 te Nyegea (Sm.) as iennichste soan fan Reinder Eeltsjes Boonstra en Wytske Ykes Bergsma, brocht syn jonge jierren troch yn Suwâld. Syn heit ferstoar doe’t hy in lyts jonkje wie, syn mem gyng doe werom nei Suwâld dêr’t har âlden noch wennen. Yke hat syn bernejierren trochbrocht yn it hûs fan pake en beppe.

Lês mear...