Berne: 23-09-1939, skingen

Libben en wurk

Philippus H. Breuker waard as âldste soan yn in gerniershúshâlding berne yn Skingen. Nei syn oplieding gie er oan 'e slach yn it ûnderwiis. Sa wurke er yn Itens, De Lemmer (MULO) en as skoalhaad fan de iepenbiere skoalle te Boazum. Yn 1967 gie er oer nei de Rykskweekskoalle te Ljouwert, dêr't er sels ek syn oplieding ta ûnderwizer folge hie

Lês mear...

Berne: 17-05-1945, Skingen

Libben en wurk

Pieter Breuker is berne yn Skingen (by Dronryp), yn in boerehúshâlding. Yn de tiid dat Pieter opgroeide, jierren fyftich, fermakken de jonges op it plattelân har foaral mei sport.
Yn Skingen wie dat simmerdeis keatsen en winterdeis reedriden, maitiids wie benammen aaisykjen populêr. Pieter Breuker wie fan alle trije in grut leafhawwer en is dat altyd bleaun. Keatsen beoefenet er net allinnich as sporter, mar ek as wittenskipper.

Lês mear...