Berne: 23-11-1912, Lichtaard
FerSTOARN: 27-02-1976, Grou

Libben en wurk

Liuwe Brolsma waard berne te Lichtaard, dêr’t syn heit, de ferneamde skriuwer Reinder Brolsma in ferverssaak hie. Doe’t Liuwe trije jier wie ferfearen se nei Akkrum, en inkelde jierren letter nei Ljouwert. Dêr is er opgroeid en hat er op skoalle sitten. Brolsma hat lange jierren in bestean hân as printer en boekhanneler te Grou. Dêr is er ek ferstoarn op 27 febrewaris 1976.

Lês mear...

Berne: 23-05-1882, Stiens
FerSTOARN: 23-11-1953, Ljouwert

Libben

Reinder Brolsma waard yn 1882 berne yn Stiens as jongste yn in húshâlding fan acht bern. Syn heit wurke op it notariskantoar. Dy Ulke Brolsma wie tige Frysksinnich en hie kontakt mei mannen as Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen. De jonge Reinder rekke neidat er de legere skoalle ôfrûn hie nei de ambachtsskoalle yn Ljouwert ta. Doe't er 16 jier wie, kaam er by in ferver yn it wurk. Hy reizge hiele Fryslân troch en hearde by de streek gâns ferhalen.

Lês mear...