Berne: 23-10-1904, Boalsert
Ferstoarn: 25-09-1970, Mullum

Libben en wurk

Hein Faber wenne nei Boalsert fan 1912 ôf yn Ynskedee, Gladbach, opnij yn Ynskedee, Lonneker, Wytmarsum, Grauwe Kat en Makkum. Sadwaande hat er as jonge op sân ferskillende legere skoallen sitten. Yn Wytmarsum krige er byles fan it haad fan de skoalle en troch him rekke er oan it wurk as notarisklerk yn Makkum.

Lês mear...

Berne: 15-02-1908, Sondel
Ferstoarn: 03-06-1983, Feanwâlden

Libben en wurk

 

Lipkje Post-Beuckens keas by har earste literêre publikaasje út skrutelens de namme fan har mem, Ypk fan der Fear, as skûlnamme. As dichteresse brûkte se it pseudonym Ella Wassenaer en fierder hat se har, benammen by har publikaasjes yn kranten en tydskriften, ek noch ferskûle efter 'Frou X', 'Gelke Meintsje' en 'Beitske Bûterblom'.

Lês mear...

Berne: 02-06-1912, EAnjum
Stoarn: 18-12-1983, BALK

Libben en wurk

Pier Feddema is benammen bekend as byldzjend keunstner dy’t diel útmakke fan skildersgroep ‘Yn ’e line’, mar skreau ek in tal boeken. Hy waard berne op in pleats flak achter de seedyk ûnder Eanjum. Hy folge in oplieding ta skoalmaster yn Dokkum, dy’t er yn 1931 ôfsleat mei in heljen fan syn akte. Yn 1938 troude er. Nei de oarloch ferfarde er nei Grins, dêr’t er learaar tekenjen waard oan de kweekskoalle foar beukerliedsters. Nei in koarte perioade yn Balk waard er yn Drachten learaar oan it Ichthus College, dêr’t er oant syn pinsjoen ta wurke.

Lês mear...