Berne: 23-10-1904, Boalsert
Ferstoarn: 25-09-1970, Mullum

Libben en wurk

Hein Faber wenne nei Boalsert fan 1912 ôf yn Ynskedee, Gladbach, opnij yn Ynskedee, Lonneker, Wytmarsum, Grauwe Kat en Makkum. Sadwaande hat er as jonge op sân ferskillende legere skoallen sitten. Yn Wytmarsum krige er byles fan it haad fan de skoalle en troch him rekke er oan it wurk as notarisklerk yn Makkum.

Lês mear...

Berne: 04-05-1946, Leiden

Rients Aise Faber wie learaar Nederlânsk. Nei syn oplieding ta ûnderwizer studearre er Nederlânsk en Frysk en dêrnei oan de Open Universiteit kultuerwittenskippen. Oan de Vrije Universiteit fan Amsterdam promovearre er op de Fryske dichter en taalkundige dr. Lucius Columba Murray Bakker (1822-1911).
Fierder skreau er ferskate kultuerhistoaryske artikels en in tal boeken. Anno 2020 is er warber as skriuwer en spilet er mei nocht piano.

Lês mear...

Berne: 15-02-1908, Sondel
Ferstoarn: 03-06-1983, Feanwâlden

Libben en wurk

 

Lipkje Post-Beuckens keas by har earste literêre publikaasje út skrutelens de namme fan har mem, Ypk fan der Fear, as skûlnamme. As dichteresse brûkte se it pseudonym Ella Wassenaer en fierder hat se har, benammen by har publikaasjes yn kranten en tydskriften, ek noch ferskûle efter 'Frou X', 'Gelke Meintsje' en 'Beitske Bûterblom'.

Lês mear...