Berne: 20-04-1995

Joël Hut is sûnt 2020 de skriuwersnamme fan Joël Huitema. 

Libben en wurk

Hy is berne yn 1995 yn Sint-Nyk. Yn syn ferhalen en gedichten giet er hiel bewust om mei foarm en ynhâld om sa in eigen lûd te jaan. Hy wennet yn Ljouwert en wurket as húswurkbegelieder.

Hy wol mei syn wurk maatskiplike tema’s oankaartsje, wylst er út himsels wei skriuwt. Sa giet er bewust om mei ûnderwerpen as seksualiteit, dichterskip en opstannigens.

Sûnt 2013 hat er fersen en koarte ferhalen yn Ensafh en De Moanne publisearre. Wêr’t er it earst ôfwiksele mei it Standertfrysk, skriuwt er hjoed-de-dei inkeld yn it Súdwesthoeksk, de taal dêr’t er yn opgroeide. Syn debútbondel is ek yn dizze Fryske streektaal. Hy boartet yn syn wurk mei de foarm.

WURK

Publikaasjes
2018: Möne,skyn (ferhaal yn poëzyfoarm)
2020: börtertsgrut (dichtbondel, útjûn yn eigen behear)

Oersetting
2019: dù sk/òùnhyt wùt f/ãylt (fragmint) (Tr. Riemersma)

Mear ynformaasje
Ruurd Walinga, FD 07-05-2020 (fraachpetear)
Jacob Haagsma, LC 24-02-2021 (fraachpetear)

Foto fan de auteur is makke troch Line Hut.

©Tresoar, 31-03-2021