Berne: 08-10-1797, GROU
Ferstoarn: 22-03-1858, grou

Libben en wurk

Eeltsje Hiddes Halbertsma kaam op 8 oktober 1797 yn Grou te wrâld as fjirde soan fan Hidde Joastes Halbertsma en Ruerdsje Tsjallings Binnerts. Mei't in Geart en in Geartsje dy't nei him kamen, jong ferstoarn binne, groeide er op as de jongste yn de bakkershúshâlding mei Joast (1789), Tsjalling (1792) en Binnert (1795) as âldere bruorren.

Lês mear...