Berne: 29-06-1919, TERNAARD
Ferstoarn: 06-02-2022, Feanwâlden

Libben en wurk

Heabeltsje Seepma is berne en opgroeid op in pleats yn Ternaard. Al jong moast se mei oanpakke op de buorkerij. Leaver hie se trochleard en har skriuwtalint fierder ûntwikkele, mar dêr krige se gjin gelegenheid foar. As bern mocht se graach lêze. Opstellen skriuwe koe se goed, foar wat snobbersguod skreau se ek foar oare bern út ’e klas noch ien. Nei har trouwen hie se it earst net oan tiid om te skriuwen.

Lês mear...