Berne: 15-02-1959, Wâlterswâld

Jan Kooistra waard berne yn Wâlterswâld. Hy wennet yn Amsterdam en wurket as leraar Nederlânsk yn Haarlem.

Libben en wurk

Jan Kooistra hat as dichter fiif bondels op syn namme te stean. Yn 1981 debutearre er mei Ballads, in bibliofile útjefte. Dêrnei folgen noch fjouwer bondels. Tema's yn syn wurk binne de leafde en de natuer. Hy skriuwt syn gedichten yn it Wâldfrysk.

Bûten it dichtsjen makke er diel út fan de redaksje fan literêr blêd Hjir, tsjintwurdich is er warber as lid fan it dichterskollektyf Rixt.

Poëzy
1981: Ballads
1984: De sulveren apels fan de moanne
1992: Dame fan myn dagen
1998: Gershipper
2014: Blues fan 'e sângrûn

Prizen
1995: Rely Jorritsmapriis foar De komst fan Romeo
1996: Rely Jorritsmapriis foar De dei fan de gershipper

Mear ynformaasje
Dichterskollektyf RIXT
Jelle van der Meulen, Friese literatuursite

©Tresoar, 19-06-2019