Berne: 17-05-1959, Ljouwert

Libben en wurk

Jitske Kingma hat, neidat se slagge wie foar de Pedagogyske Akademy, ferskeidene banen hân, mar net yn it ûnderwiis. Yn Limboarch wurke se mei gehandikapte bern, yn Ljouwert op in printerij, noch wer letter as sjoernaliste by it Friesch Dagblad, mar feitlik hie se mar ien doel; reizgje.

Lês mear...

Berne: 11-02-1989, Drachten

Libben en wurk

Sigrid Kingma is bekend wurden om har foardrachten, gedichten en oare aktiviteiten yn it literêre fjild. Se wie krekt begûn mei har stúdzje Nederlânsk doe’t by har leukemy fêststeld waard. Nei in yntinsive behanneling waard se nei in healjier foar genêzen ferklearre. Nei dy perioade pakte se har stúdzje Neerlandistyk wer op. Dêrby die se ek in stúdzje Frysk en waard se foarsitter fan de Fryske stúdzjeferiening Skanomodu. Se begûn gedichten en poëzyresinsjes foar literêr tydskrift Ensafh te skriuwen.

Lês mear...

Berne: 19-06-1955, Drachten
Ferstoarn: 03-02-2018, drachten

Libben en wurk

Bertus Klazinga waard berne en groeide op yn Drachten, hy hat lang wenne yn de omkriten fan Feanwâlden. Hy wurke as mjit- en regeltechnikus op de Burgumermarsintrale. Yn Fryslân is Klazinga lykwols bekend as skriuwer, sjonger en muzikant, as tekener en as fotograaf.

Lês mear...