Berne: 05-12-1964, Toppenhuzen

Geert Nauta is as boeresoan hikke en tein yn Toppenhuzen. Boer woe er net wurde. Nei de middelbere skoalle hat er rjochten studearre yn Grins en dêrnei hat er yn Ljouwert syn ûnderwiisfoech helle foar Nederlânsk en skiednis. Op ’t heden stiet er as dosint Nederlânsk foar de klasse oan it csg Liudger yn Drachten.

Lês mear...