Berne: 08-07-1957, Steenwijkerwold

Libben en wurk


Bouke Oldenhof is toanielskriuwer. Hy wurket dêrneist ek as dosint, dramaturch, teäterprodusint, oersetter en resinsint. Hy groeide op yn in roomske húshâlding op It Hearrenfean. Nei it ateneum yn Boalsert studearre er Nederlânsk en Frysk yn Grins en teäterwittenskip yn Amsterdam.

Lês mear...

Berne: 05-07-1956, Hitsum

Libben en wurk

Beart Oosterhaven is berne en opgroeid yn Hitsum. Neidat er syn ûnderwizersoplieding ôfmakke hie, hat er in skoftsje by de Afûk wurke. Dêrnei krige er by de Fryske Akademy in oanstelling as taalkundich meiwurker, hy is dêr einredakteur fan It Beaken en koördinator fan de Musikologyske Wurkgroep.

Lês mear...