Berne: 15-12-1944, Wier

Libben en wurk

Simy de Jong is as dochter fan in gernier opgroeid yn Wier, in doarp yn de noard-westhoeke fan Fryslân. Nei de legere skoalle te Berltsum, middelbere skoalle yn St.Anne en in jier vormingsklas te Ljouwert, folge se yn it Ljouwerter Diaconessehûs in oplieding ta ferpleechster. Dêr hat se fjouwer jier wurke. Doe’t se mei Anton Sevenster troude, boer, gyng se werom nei Wier. Se hawwe dêr buorke oant de âldste soan it bedriuw oernaam. Simy en har man hawwe har doe in eintsje fierderop, yn de Mieden fan Minnertsgea ta wenjen set.  

Lês mear...

Berne: 30-05-1917, Damwâld
Ferstoarn: 22-08-1977, Leiden

Libben en wurk

Fokke Sierksma waard berne de 30ste maaie yn Dantumawâld tichteby Dokkum. As bern en opgroeiende jonge kaam hij in bulte op de buorkerij fan syn pake yn Reitsum, dat de yndrukken fan syn jonkheit ferbûn bleaune mei it libben op it Fryske boerelân yn syn hiele hear en fear.

Lês mear...

Berne: 09-03-1955, Hantum

Libben en wurk

Doeke Sijens hat yn syn berteplak Hantum wenne oant er yn 1973 nei Grins gie om dêr in oplieding te folgjen oan de bibleteekakademy. Dat er gjin smid wurde soe lykas syn heit, wist er al gau, hy hie mear ynterresse foar boeken en lêzen. Nei syn ôfstudearjen kaam er as bibliotekaris te wurkjen by de Grinzer stedsbiblioteek, de festiging fan de iepenbiere biblioteek yn de stêd, dêr’t er sûnt jierren haad fan is.

Lês mear...