Berne: 07-05-1900, Nijeberkeap
Ferstoarn: 30-10-1975, Snits

Libben en wurk

(Dizze tekst is foar it grutste part oernommen út in kollum fan Pieter de Groot, sjoch foar in link hjirûnder)

Bauke – de frysksinnigen woene hawwe: Bouke – Tuinstra waard berne te Nijeberkeap, groeide op yn Tsjalbert, gong nei de HBS op it Hearrenfean, wurke nei in stúdzje notarieel rjocht ûnder oare as kandidaat by notaris Sjirk Linzes van der Burg te Makkum en rekke lang om let te stoel en te bank as notaris te Wommels.

Lês mear...