Berne: 12-03-1890, Wergea
Ferstoarn: 31-12-1968, Drachten

Libben en wurk

Barend van der Veen waard berne yn Wergea as soan fan Piter van der Veen en Janke Sinnema. Yn 1913 troude er mei Martsje Wiersma en fêstige er him yn Menaam, dêr’t er acht jier kapper wie. Se krigen fjouwer bern: Janke, Tjitske, Martsje en Piter. Yn 1921 ferfear er nei Dokkum, dêr’t er behearder waard fan ‘It Noorderkwartier’, it hielûnthâldersgebou.

Lês mear...

 

Berne: 13-06-1965, Oranjewâld
Ferstoarn: 13-01-2015, Grins

Libben en wurk

Durk (Dirk) van der Veen waard berne op 13 juny 1965 te Oranjewâld, dêr’t syn heit by de post wurke. Syn mem wie oplaat as ferpleechkundige, mar waard húsfrou nei de komst fan de bern. Dirk wie de twadde fan fjouwer bern. Syn jeugdjierren fûn er net maklik.

Lês mear...

Berne: 15-03-1816, GROU
Ferstoarn: 13-09-1887, mOARmwÂld

Libben en wurk

 

H(j)erre Gerrits van der Veen wie skoalmaster en Frysk skriuwer. Syn foarâlden oan heitekant wienen skippers, mar syn heit is letter timmerman wurden. It duorre even foar 't er in baan as skoalmaster yn Dunegea krige (yn 1842). Yn 1847 komt er yn Driesum foar de klasse te stean, dêr foldocht it him better.

Lês mear...

Berne: 23-01-1959, HILAARD

Libben en wurk

Jabik Veenbaas waard berne yn Hilaard, in doarp yn de greidhoeke tusken Ljouwert en Snits. Dêr is er ek opgroeid. Neidat er oan it kristlik gymnasium te Ljouwert syn diploma helle hie, ferhuze er nei Amsterdam. Hy studearre Ingelsk oan de Universiteit fan Amsterdam en Frysk en Wiisbegearte oan de Vrije Universiteit (VU). Hy hat fan skriuwen syn berop makke: Veenbaas is oersetter, kritikus, dichter en skriuwer.

Lês mear...