Berne: 31-10-1924, NIJEHASKE
Ferstoarn: 22-07-1989, BEETSTERSWEACH

Libben en wurk

Geart van der Zwaag groeide op yn syn berteplak Nijehaske. Syn âlden hiene dêr in meubelsaak. Nei de legere skoalle gie Geart nei de Ambachtskoalle, soks as tarieding op in takomst yn de saak fan syn âlden. Dêr hat er ek in tal jierren wurke, mar hy murk dat syn bestimming net yn it sakelibben lei.

Lês mear...